Pogoji zagotavljanja posredniških storitev podjetja AvanderNet s.r.o.

Ti Pogoji zagotavljanja posredniških storitev podjetja AvanderNet s.r.o. določajo pogoje za posredovanje pri pogodbah za počitniško nastanitev med uporabniki in najemodajalci/organizatorji potovanj (v nadaljevanju le »ponudniki storitev«).

Podjetje AvanderNet s.r.o. je posrednik, ki za ponudnike storitev posreduje pri navezovanju stikov in sklepanju pogodb za počitniško nastanitev z uporabniki.

Ti pogoji zagotavljanja posredniških storitev podjetja AvanderNet s.r.o. ne nadomeščajo ustreznih določil pogodbenih pogojev ponudnikov storitev (v nadaljevanju kot »PPPS«).

1. Sklenitev pogodbe z uporabnikom

1.1. S telefonsko, elektronsko ali pisno rezervacijo se uporabnik zaveže, da bo sklenil pogodbo s ponudnikom storitev, ki ga zastopa podjetje AvanderNet s.r.o. Podjetje AvanderNet s.r.o. si pridržuje pravico, da to ponudbo sprejme. Pogodba je sklenjena šele, ko podjetje AvanderNet s.r.o. ali ponudnik storitev uporabniku pisno, telefonsko ali preko elektronske pošte dano rezervacijo potrdi. Uporabnik se zaveda, da mu v primeru kasnejšega preklica naročila lahko nastane obveznost plačila stroškov odpovedi ponudniku storitev.

1.2. Z rezervacijo uporabnik sprejme PPPS danega ponudnika storitev in hkrati tudi pogoje za zagotavljanje posredniških storitev podjetja AvanderNet s.r.o. PPPS so navedeni v obrazcu za rezervacijo danega objekta kot spletni naslov (povezava). Uporabnik bo pri rezervaciji opozorjen na te PPPS in naprošen, naj potrdi, da se z njihovo vsebino strinja. Podjetje AvanderNet s.r.o. uporabnikom priporoča, da si PPPS natisnejo.

1.3. Po uspešno izvedeni rezervaciji bo uporabnik od podjetja AvanderNet s.r.o. kot posrednika prejel elektronsko sporočilo za predhodno potrditev rezervacije. Vse ostale podatke bo uporabnik prejel naknadno v elektronskem sporočilu od izbranega ponudnika storitev.

1.4. Uporabnik mora takoj preveriti pravilnost podatkov, ki so navedeni v elektronskem sporočilu za potrditev rezervacije. Če so v naročilu navedeni nepravilni podatki, mora uporabnik o tem obvestiti ponudnika storitev in podjetje AvanderNet s.r.o. ter nepravilne podatke jasno označiti. Uporabnik mora ponudnika storitev in podjetje AvanderNet s.r.o. o zadevi obvestiti takoj, ko je to mogoče.

1.5. Uporabnik mora pri rezervaciji navesti število oseb (vključno z otroki), ki se bodo udeležile počitniškega bivanja, in pa podatek, ali nameravajo s seboj pripeljati domačo žival. Pri nekaterih objektih za počitniško nastanitev je domačo žival mogoče pripeljati s seboj samo na podlagi predhodne najave.

2. Izvedba plačila in potovalni dokumenti

Plačilo najema uporabnik izvede skladno z navodili ponudnika storitev; le-to je mogoče izvesti na več načinov, praviloma pa gre za plačilo preko bančne transakcije s pomočjo plačilne, kreditne ali debetne kartice. Točni podatki o možnostih plačila in plačilnih pogojih bodo navedeni v potrdilu rezervacije. Pri določenih načinih plačila, kot na primer pri plačilu s kreditno ali debetno kartico, si podjetje AvanderNet s.r.o. in nekateri ponudniki storitev pridržujejo pravico, da uporabniku zaračunajo provizijo. Opozarjamo, da ponudnik storitev ni zavezan k plačilu bančnih stroškov (domačih ali tujih), nastalih z naslova transakcije za plačilo najema. Možni načini plačila najemnine za posamezne počitniške objekte so navedeni v podatkih o objektu.

3. Opozorilo v zvezi s predpisi o potovalnih dokumentih, vizumih, deviznih in zdravstvenih zadevah

3.1. Uporabnik sam odgovarja za upoštevanje veljavnih domačih in tujih vstopnih in izstopnih predpisov, zdravstvenih predpisov ter predpisov o potovalnih dokumentih in vizumih.

3.2. Podatki o varnosti, pogojih za vstop na ozemlje dane države, zdravstvenih predpisih, vizumih ipd. se nahajajo na spletni strani Ministerstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (www.mzz.gov.si).

4. Odstop od pogodbe in spremembe rezervacije

4.1. Uporabnik lahko kadarkoli pred začetkom bivanja odstopi od pogodbe za zagotavljanje posredniških storitev in od rezervacije nastanitve (t. i. odpoved). Odločujoči trenutek je čas prejema izjave o odstopu s strani danega ponudnika storitev. Uporabnikom priporočamo, da izjave o odstopu pošiljajo preko elektronske pošte. Odvisno od časa odpovedi in pogodbenih pogojev danega ponudnika storitev je možno, da bodo uporabniku v primeru odstopa od pogodbe zaračunani stroški odpovedi.

4.2. Spremembe rezervacije s strani uporabnika so možne, ampak so lahko povezane z dodatnimi stroški. Nekateri ponudniki storitev za spremembo rezervacije zaračunajo pavšalne pristojbine, v izjemnih primerih je spremembo rezervacije mogoče izvesti samo s preklicem prvotne in izvedbo nove rezervacije. V tem primeru lahko uporabniku nastane obveznost plačila stroškov odpovedi.

5. Zavarovanje

Podjetje AvanderNet s.r.o. uporabnikom priporoča, da sklenejo potovalno zdravstveno zavarovanje tudi za evropske države, saj so lahko že najmanjše poškodbe povezane z visokimi stroški, ki jih osnovno zdravstveno zavarovanje ne krije brezpogojno. Podjetje AvanderNet s.r.o. uporabnikom priporoča tudi, da sklenejo zavarovanje odpovedi potovanja za primer preklica rezervacije s strani uporabnika.

6. Zaščita osebnih podatkov

Podjetje AvanderNet s.r.o. zbira in obdeluje podatke o uporabnikih, ki jih potrebuje za opravljanje svojih storitev. Podjetje AvanderNet s.r.o. zagotavlja varovanje podatkov uporabnikov pred neupravičenim dostopom in izvaja vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov skladno z zakonom o zaščiti osebnih podatkov, Ur.l. št. 101/2000.

7. Sklepne določbe

7.1. V primeru, da kateri od navedenih pogojev za zagotavljanje posredniških storitev postane neveljaven, neučinkovit ali neizvršljiv oziroma se kot takšen izkaže, to dejstvo nikakor ne vpliva na veljavnost, učinkovitost ali izvršljivost ostalih določb teh pogojev. Podjetje AvanderNet s.r.o. bo takšno določbo nadomestilo z veljavno in pravno zavezujočo določbo, ki bo v kar največji možni meri ustrezala vsebini in obsegu neveljavne, neučinkovite oziroma neizvršljive določbe.

7.2. Če pride do kršitve teh pogojev za zagotavljanje posredniških storitev ali obstaja utemeljen sum, da so bili le-ti kršeni, predvsem v primeru, da uporabnik pri rezervaciji navede neresnične ali očitno izmišljene podatke, ima podjetje AvanderNet s.r.o. pravico, da zadevnemu uporabniku onemogoči dostop do te spletne strani.

7.3. Te pogoje zagotavljanja posredniških storitev ureja slovenska zakonodaja.

Pišite nam

Vprašanja v angleškem jeziku bodo obravnavana prednostno. Zahvaljujemo se Vam za Vašo potrpežljivost. ×

Informacije o varstvu osebnih podatkov